Algemene verkoop-, leveringen betalingsvoorwaarden van Aannemersbedrijf Van Haaften B.V., Kvk middelburg: 220.16.147.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 De in de artikelen 1 t/m 12 opgenomen algemene bepalingen zijn met uitsluiting van nationale en internationale transportovereenkomsten, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld, van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen, op alle aan ons verstrekte opdrachten, op alle door ons gegeven adviezen en op alle met ons gesloten overeenkomsten.

1.2 In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder:
• wij/ ons: Sierbestrating van Haaften Poortvliet
• wederpartij/ opdrachtgever: degene tot wie wij onze aanbieding richten, degene die ons een opdracht verstrekt alsmede degene aan wie wij adviezen verstrekken.

1.3 Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

1.4 De wederpartij wordt, niettegenstaande eventuele verwijzing daarnaar of specifieke mededeling daarvan, geacht bij de totstandkoming van de overeenkomst afstand te hebben gedaan van eigen algemene voorwaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen, bevestigingen en prijzen.

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Zij zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvrage verstrekte gegevens.
2.2 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. Niet als normale omstandigheden kunnen onder meer worden beschouwd slechte weersomstandigheden, zoals vriesperiodes en ernstige regenperiodes. Als normale werkuren gelden de werkuren die gebruikelijk zijn in onze branche.
2.3 Afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, maten, gewichten en kleuren van zaken in de door ons verzonden bescheiden, alsmede verstrekte monsters beogen slechts een algemeen beeld van onze producten te geven en zijn niet bindend ten aanzien van de uitvoering van de te leveren zaken of de te verrichten werkzaamheden.
De wederpartij heeft het recht tot ontbinding indien de door ons geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden. Zonder onze voorafgaande schriftelijk toestemming is het de wederpartij uitdrukkelijk verboden om de door ons verstrekte afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, ontwerpen, modellen en monsters te kopiëren en/of aan derden op welke wijze dan ook, kenbaar te maken en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen en/of uit te laten voeren. Op eerste verlangen van ons en/of in geval geen overeenkomst tot stand komt tussen partijen of de wederpartij deze annuleert, dient alle informatie onmiddellijk aan ons te worden geretourneerd.
2.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behouden wij ons ten aanzien van maten, hoeveelheden, gewichten en kleuren van alle door ons te leveren zaken steeds de gebruikelijke spelingen voor, zoals aangegeven door de met vervaardiging belaste fabrikanten. Afwijking geleverde zaken van de afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, maten, gewichten en kleuren in de door ons verzonden bescheiden alsmede van monsters geven geen grond tot ontbinding.
2.5 Tenzij anders overeengekomen, wordt standaard documentatie, waaronder begrepen (fabrieks)tekeningen, beschrijvingen, instructies e.d. op verzoek kosteloos toegezonden.
2.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden de door ons opgegeven prijzen en uurtarieven voor levering af magazijn Stavenisse.
2.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt emballage tegen kostprijs aan de wederpartij doorberekend. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van ons. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt slechts duurzame emballage, welke in goede bruikbare staat verkeert, teruggenomen tegen vergoeding door ons van de kostprijs.
2.8 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan fabrieks- en/of importeursprijzen, invoerrechten, belastingen en accijnzen, premies, arbeidslonen, koersen van buitenlandse valuta, etc) een verhoging ondergaan, zijn wij gerechtigd deze verhoging van de wederpartij in rekening te brengen na verloop van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Indien wij de overeengekomen prijs voordien wensen te verhogen, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij dient zich op dit recht tot ontbinding schriftelijk te beroepen binnen 14 dagen nadat wij kenbaar hebben gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.
2.9 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze ondergeschikten binden ons, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van de ondergeschikten.

Artikel 3: Levering, leveringstijden en risico

3.1 Een verkochte zaak is van het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst en/of levering voor rekening en risico van de wederpartij.
3.2 Alle leveringen vinden plaats af magazijn Stavenisse tenzij anders overeengekomen. Indien franco levering overeengekomen mocht zijn, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Indien wij franco levering overeenkomen, dient de wederpartij ervoor zorg te dragen dat de losplaats voor onze transportmiddelen ongehinderd bereikbaar is. Lossing van de zaken geschiedt voor zover mogelijk steeds naast het transportmiddel.
3.4 Opgegeven levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij vertraging in de levering, montage en/of installatie dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet ons een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan onze verplichtingen te voldoen.
3.5 Tenzij anders overeengekomen, zijn wij gerechtigd tot deelleveranties. Wij zullen alsdan deze deelleveranties afzonderlijk factureren.
3.6 Indien de wederpartij weigert de hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen, of in geval op de overeengekomen afroeptermijn de wederpartij weigert de hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen, of in geval de overeengekomen afroeptermijn door de wederpartij niet in acht genomen wordt, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (onder meer vracht- en opslagkosten) voor rekening van de wederpartij.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of op de factuur anders staat vermeld, moet betaling uiterlijk 14 dagen na factuurdatum geschieden, zonder dat enig beroep op verrekening of korting kan worden toegestaan. Betaling van meerwerk dient terstond te geschieden zodra dit aan de wederpartij in rekening is gebracht.
4.2 Indien de wederpartij niet binnen 14 dagen na factuurdatum dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald zijn wij gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1,5% per maand of de wettelijke rente indien deze hoger is ingaande 14 dagen na factuurdatum of de overeengekomen uiterste betalingsdatum, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Indien de wederpartij in gebreke blijft met (tijdige) betaling, zijn wij bovendien gerechtigd het door de wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op ten minste 15% van het bedrag der vordering met een minimum van € 227,00.
4.3 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij te onzer keuze het recht, zonder enige gebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, onverminderd ons recht om betaling te vorderen te zake van de wel geleverde zaken en/of ter zake van de wel door ons uitgevoerde werkzaamheden, en onverminderd het recht om in verband met de opschorting of ontbinding van de wederpartij vergoeding te vorderen van schade, kosten en rente. In de hier genoemde gevallen is elke vordering welke wij op de wederpartij hebben, dagelijks en ineens opeisbaar.
4.4 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de tegenpartij de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met terugwerkende kracht te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, rente en schade.
4.5 Door de wederpartij aan ons gedane betalingen strekken achtereenvolgens ter voldoening van kosten, rente en tenslotte de hoofdsom van de oudste vordering.

Artikel 5: Ontbinding

5.1 Gehele of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de wederpartij een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ons richt, zal de wederpartij ons te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke stellen en ons een redelijke termijn gunnen om alsnog onze verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de wederpartij nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
5.2 De wederpartij heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 6: Annulering

Gehele of gedeeltelijke annulering door de wederpartij van de door hem geplaatste opdracht/order kan alleen plaatsvinden met onze toestemming. Indien wij akkoord gaan met annulering, zulks zonder dat er sprake is van verzuim aan onze zijde, hebben wij steeds het recht op een redelijke vergoeding bestaande uit vermogensschade, zoals kosten en gederfde winst. Deze schadevergoeding wordt vastgesteld op ten minste 25% van de prijs (te verhogen met BTW) die de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst aan ons had moeten voldoen. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de wederpartij geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door ons verrichte prestaties en hebben wij onverkort recht op betaling van de reeds door ons verrichte prestaties.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

7.1 De wederpartij wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde of nog te leveren zaken. Wij blijven eigenaar van de te leveren of nog te leveren zaken, zolang de wederpartij onze vorderingen terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Wij blijven tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang de wederpartij vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
7.2 De wederpartij is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.
7.3 Indien derden enig beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud te leveren of geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ons binnen 2 dagen na kennisneming, daarvan op de hoogte te stellen.
7.4 Ingeval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werkzaamheden jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijke geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. De wederpartij machtigt ons de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden. Alle kosten van terugname zullen ten laste van de wederpartij worden gebracht.
7.5 Wij verschaffen aan de wederpartij op het moment dat de wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van de pandrecht van ons, ten behoeve van andere aanspraken die wij op de wederpartij hebben. De wederpartij zal op eerste verzoek van ons zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 8: Garanties

8.1 De garanties op de door ons te leveren/ geleverde zaken is beperkt tot de garantie, zoals deze door de met de vervaardiging belaste fabrikanten wordt gegeven volgens het fabriekscertificaat. Wij kunnen in voorkomende gevallen, indien en voor zover de fabrikant dit aan ons verzoekt, voor herstel/ vervanging conform de garantiebepalingen van de fabrikant zorgdragen.
8.2 Wij garanderen de goede hoedanigheid van het product, waaronder begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor het product blijkens de overeenkomst bestemd is.
8.3 Onder de garantie vallende gebreken zullen door ons worden weggenomen door reparatie of vervanging, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds te onze keuze. Tot meer of anders zijn wij nimmer gehouden.
8.4 Ieder recht op garantie vervalt indien de wederpartij enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voorvloeiende verplichting jegens ons, niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
8.5 Buiten de garantie vallen in ieder geval:
a. Schade als gevolg van niet in acht nemen van voorschriften dan wel ander dan het normaal voorziene gebruik.
b. Normale slijtage.
c. Reparatie door derden, waaronder de wederpartij.
d. Gebreken die optreden als gevolg van het toepassen van enig overheidsvoorschrift inzake aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9: Aanvaarding, keuring en reclames.

9.1 Alle reclames, met uitzondering van artikel 9.3 dienen terstond na aflevering ofwel schriftelijk, samen met de originele aflevering bon en/of factuur, uiterlijk 8 dagen na aflevering bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgaven van de aard en grond der klachten. Na het verstrijken van dit termijn wordt de koper geacht het geleverde en de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
9.2 Eventuele beschadigingen en/of tekorten van emballage en het geleverde welke bij aflevering aanwezig zijn en/of tekorten van de emballage en gebreken die zich bij het openen van de emballage openbaren, dienen overeenkomstig het bepaalde in het vorig lid, binnen 8 dagen na levering aan ons te worden gemeld.
9.3 Betreft de reclame gebreken welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan reclame nog geldend gemaakt worden binnen 8 dagen nadat het gebrek is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden zogenaamde verborgen gebreken, echte nimmer later dan twee maanden na factuurdatum.
9.4 Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens in het geval waarin het een verborgen gebrek, als bedoel in artikel 9.3, betreft.
9.5 Slechts indien en voor zover de reclame door ons gegrond bevonden wordt, kunnen wij overeenkomen alsnog binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie te leveren.
9.6 De kwaliteit van de zaken en daarin verwerkte materialen dient te worden beoordeeld aan de hand van voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van aanbieding voor de betrokken zaken en/of materialen gelden. Geringe, gebruikelijke, in de handel toelaatbare geachte technische niet te vermijden afwijking in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maat, afwerking, roest, oer, en dergelijke kunnen geen grond voor reclame opleveren.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Onverminderd de garantiebepalingen zijn wij slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de wederpartij, welke schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van onze schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijze, gezien in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
10.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade) door welke oorzaak dan ook ontstaan. Wij zijn slechts aansprakelijk voor het maximale factuurbedrag van de door ons geleverde goederen.
10.3 In geval van niet tegenstaande de in artikel 10.2 vervatte aansprakelijkheid uitsluiting enige aansprakelijkheid ter zake van indirecte schade op ons mocht rusten, dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het netto factuurbedrag van die door ons geleverde zaken of die door ons verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan wij schadeplichtig zijn.
10.4 Wij zijn noch aansprakelijk voor schade ontstaan door verzakking van de door ons geleverde zaken na verloop van 1 jaar noch voor de in de door ons geleverde zaken opgetreden kleurverschillen.
10.5 Indien en voor zover er tussen partijen een duurovereenkomst gesloten is, zal onze aansprakelijkheid uit hoofde waarvan dan ook, in ieder geval beperkt zijn tot de prijs (excl. BTW) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst waarvoor onze prestaties in de periode van 3 maanden voorafgaande aan het verzuim van ons.
10.6 Adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren zaken alsmede aanwijzingen tot het gebruik daarvan worden door ons naar beste weten verstrekt. Wij aanvaarden voor de juistheid van deze adviezen, gegevens en gebruiksaanwijzingen geen aansprakelijkheid. Deze dienen als richtlijnen en dienen onder de heersende omstandigheden door eigen proeven van de wederpartij te worden bevestigd.
10.7 Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of grove schuld, zijn wij niet aansprakelijk.
10.8 Voor schade veroorzaakt door bij de uitvoering van de overeenkomst door ons gebruikte hulpzaken, zoals materialen of gereedschappen, zijn wij niet aansprakelijk.
10.9 De vordering tot schadevergoeding en/of herstel of vervanging verjaart door verloop van 1 jaar nadat de schade en/of het gebrek door de wederpartij is onderkend dan wel redelijkerwijs had kunnen onderkend.
10.10 De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden ter zake van door ons aan de wederpartij geleverde zaken of door ons in opdracht van de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden, waardoor die derde schade mocht hebben geleden.
10.11 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor het onvakkundig verwerken door derden van de door ons geleverde producten.
10.12 Indien er problemen optreden met de door ons geleverde producten indien deze buitenshuis in cement of beton worden verwerkt kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van ons ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met levering door onze leveranciers, stakingen, uitsluitingen, verstoringen van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport, etc.
11.2 In geval van tijdelijke verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht van ons zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zinder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Gedurende de opschorting zijn wij bevoegd en aan het einde daarvan zijn wij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. In geval van blijvende verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht van ons zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met ons is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van de Eenvormige Wet Betreffende Internationale Koop van Roerende en lichamelijke Zaken alsmede het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, welke daarvan het gevolg zijn, dan wel die ontstaan naar aanleiding van de door ons gedane aanbiedingen, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Middelburg.